Revize katastru nemovitostí: co vás čeká a nemine, aneb an co se připravit

Čeká nás zahájení revize katastrálního operátu, který se zaměří na důkladné zkoumání průběhu hranic pozemků všech majitelů nemovitostí. Tento proces je zásadní pro přesné určení a zaznamenání hranic v katastru nemovitostí, což může předcházet budoucím sporům mezi sousedy.

V průběhu nadcházejícího roku dojde k zahájení rozsáhlé revize katastru nemovitostí. Tento proces je nezbytný pro aktualizaci a ověření údajů v katastrálním záznamu, což zahrnuje důkladné zkoumání průběhu hranic všech pozemků. Tato činnost je klíčová pro zajištění právní jistoty majitelů a předcházení potenciálním sporům v budoucnosti.

Co se bude dít?

Zaměstnanci katastrálního úřadu budou terénně ověřovat, zda skutečný stav pozemků odpovídá informacím zaznamenaným v katastru nemovitostí. Majitelé nemovitostí obdrží předem písemné oznámení o termínu revize jejich pozemků.

Váš úkol jako majitele

Je důležité, aby majitelé nemovitostí označili hranice svých pozemků trvalými značkami, jako jsou mezníky nebo zapuštěné kameny, podle § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Toto je nezbytné pro přesné určení hranic pozemků a předejde se tak potenciálním nedorozuměním a sporům.

Co když dojde k nesrovnalostem?

V případě rozdílů mezi katastrálními záznamy a skutečným stavem budou majitelé pozváni k diskusi s představitelem katastrálního úřadu. Je krajně důležité reagovat na tyto pozvánky a buď se diskuse zúčastnit osobně, nebo delegovat zástupce.

Důsledky neúčasti a nespolupráce

Pokud majitelé nemovitostí nesplní požadavky na označení hranic nebo nereagují na komunikaci od katastrálního úřadu a nesrovnalosti nejsou vyřešeny do ukončení revize, informace o nesrovnalostech budou zveřejněny v online aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí.

Aktuality na Jablonecku 

Od 1.4.2024 do 31.12.2025 bude probíhat revize těchto katastrálních území:

  • Maršovice
  • Albrechtice v Jizerských horách
  • Jindřichov nad Nisou
  • Alšovice 
  • Maršovice
  • Bzí u Železného Brodu 


Revize katastru nemovitostí je zásadní pro zachování aktuálnosti a přesnosti záznamů, které mají zásadní význam pro právní vztahy mezi majiteli nemovitostí. Připravit se na ni znamená zabezpečit, že majitelé přistoupí k tomuto procesu s odpovědností a zajistí, že všechny relevantní údaje jsou správně aktualizovány a dokumentovány.