Revoluce ve zdanění nemovitostí: Jaké jsou změny od roku 2024?

Od 1. ledna 2024 vstoupily v platnost zásadní změny ve zdanění nemovitostí, které ovlivnily majitele i uživatele různých typů nemovitostí. Tyto změny přinesly nové způsoby zdanění, rozšířily osvobození od daní a upřesnily stanovení základu daně. Přečtěte si, jaké konkrétní úpravy byly zavedeny a jak mohou ovlivnit vaši nemovitost.


Od 1. ledna 2024 vstoupilo v platnost několik důležitých změn ve zdanění nemovitostí, které ovlivnily majitele a uživatele různých typů nemovitostí. Níže uvádíme přehled hlavních změn, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Zdanění garáží a budov pro rodinnou rekreaci na základě zápisu v katastru

Od začátku roku 2024 došlo k nové úpravě zdanění budov, jako jsou garáže a domy sloužící k rodinné rekreaci, na základě jejich zápisu v katastru nemovitostí. Pokud daná nemovitost nebyla využívána k podnikání, nebyl skutečný způsob jejího využití rozhodující a budova byla zdaněna podle způsobu využití evidovaného v katastru nemovitostí. Budovy, které byly v katastru zapsány jinak než jako budovy pro rodinnou rekreaci nebo garáže, byly zdaněny jako ostatní zdanitelné stavby, i když byly dosud zdaňovány podle jejich skutečného užívání. Pokud budova nebyla v katastru nemovitostí vůbec evidována, byl nadále rozhodující způsob jejího faktického využití.

Rozšíření případů, kdy je poplatníkem daně uživatel nemovitosti

Od začátku roku 2024 byl uživatel nemovitosti poplatníkem daně z nemovitých věcí také v případech, kdy vlastník zdanitelné budovy nebo jednotky nebyl znám, nebo s nemovitostí hospodařil Státní pozemkový úřad či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Vyjmutí vodních ploch z předmětu daně z nemovitých věcí

Od 1. ledna 2024 byly vodní plochy kompletně vyjmuty z předmětu daně z nemovitých věcí. To znamená, že rybníky sloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb již nejsou předmětem daně. Díky této změně nebyli dotčení poplatníci povinni podávat daňové přiznání.

Nová sazba daně z nemovitých věcí pro nevyužitelné pozemky

Pozemky druhu „ostatní plocha“ se způsobem využití jako neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň byly od 1. ledna 2024 zařazeny do skupiny „nevyužitelných ostatních ploch“ a byla na ně aplikována sazba daně 0,08 Kč za m². To znamená snížení zdanění těchto pozemků ve srovnání se současným stavem. Obce mohly tyto pozemky a pozemky se způsobem využití jako jiná plocha osvobodit od daně obecně závaznou vyhláškou. Poplatníci kvůli této změně nemuseli podávat daňové přiznání.

Změny v osvobození pozemků od daně z nemovitých věcí

Od 1. ledna 2024 se rozšířilo osvobození od daně z nemovitých věcí na pozemky zatížené právem stavby ve prospěch obce, kde se nacházely. Osvobození se také rozšířilo na pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou, které sloužily vymezeným veřejně prospěšným právnickým osobám nebo zařízením. Naopak se zrušilo osvobození pozemků a staveb sloužících k nakládání s odpady, typicky skládek.

Zpřesnění stanovení základu daně u bytových jednotek

Od 1. ledna 2024 je podlahová plocha bytové jednotky určována podle údaje evidovaného v katastru nemovitostí. Pokud nebyla podlahová plocha v katastru evidována, vycházelo se z prohlášení vlastníka a v případě jeho absence ze skutečného stavu.
Tyto změny měly za cíl zjednodušit a zpřesnit systém zdanění nemovitostí a přinést větší spravedlnost do daňového systému. Doporučujeme majitelům nemovitostí, aby se seznámili s novými pravidly a případně konzultovali své konkrétní situace s odborníky na daňovou problematiku.